Your Language:

Terms and Conditions Parkeerapparatuur.nl

This document covers the general conditions for the delivery of products by parkeerapparatuur.nl to both consumers and business buyers. These general terms and conditions have been filed with the Dutch Chamber of Commerce in Eindhoven under number 54071828.

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De verkoper: parkeerapparatuur.nl gevestigd te Nuenen en kantoorhoudende te (5705 DD) Helmond, aan de Hooibeemd 1a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 54071828.
2. De koper: de zakelijke koper of de consument.
3. De zakelijke koper: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. De consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5. De overeenkomst: iedere rechtsbetrekking tussen de verkoper en de koper die ziet op de verkoop en het leveren van producten die in de webshop zijn besteld.
6. Product: ieder op grond van de overeenkomst door verkoper aangeboden, te leveren, of geleverde zaak.
7. De webshop: parkeerapparatuur.nl.
8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper in staat stelt om informatie, die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten die voortvloeien uit het gebruik van de webshop. Alle overige voorwaarden die door verkoper worden gehanteerd ten behoeve van haar overige bedrijfsactiviteiten, zijn niet van toepassing op overeenkomsten die voortvloeien uit het gebruik van de webshop.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk met de verkoper zijn overeengekomen, in welk geval de voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
3. De algemene voorwaarden van de koper maken geen deel uit van de overeenkomst en binden de verkoper niet, tenzij de verkoper deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
4. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
3. Indien er sprake is van beperkingen in of voorwaarden verbonden aan het aanbod, worden deze duidelijk vermeld.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• ingeval van koop door een consument: het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de verkoper de prijs garandeert;
• de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.Elk aanbod heeft slechts betrekking op de verkoop van een product en geschiedt exclusief montage- en of installatie. Montage- en of installatie is te allen tijde voor rekening en risico van de koper.
5. Elk aanbod heeft slechts betrekking op de verkoop van een product en geschiedt exclusief montage- en of installatie. Montage- en of installatie is te allen tijde voor rekening en risico van de koper.
6. Door het aangaan van een overeenkomst met de verkoper, aanvaard de opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de verkoper.

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, en onder opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het desbetreffende product, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
4. De verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De verkoper zal bij het product aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
•het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper met klachten terecht kan;
•de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de in artikel 3 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de verkoper deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 - De prijs
1. Alle prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verpakkings-, bezorg- of verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Verkoper zal tijdig en voor het sluiten van de overeenkomst alle bijkomende kosten kenbaar maken aan de koper.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en of andere wettelijke heffingen, en behoudens het bepaalde in lid 3.
3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verkoper dit bedongen heeft of als zij het gevolg zijn van:
• wettelijke regelingen of bepalingen;
• een prijsverhoging doorgevoerd door de fabrikant/leverancier van verkoper;
4. Indien er sprake is van een prijsverhoging van de fabrikant die door de verkoper wordt doorberekend aan de koper, heeft de koper het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Artikel 6 - Levering 
1. Levering zal pas plaatsvinden nadat koper de verschuldigde koopsom, bezorg- en verzendkosten, en eventuele andere kosten heeft voldaan op de door de verkoper aangegeven betaalwijze.
2. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.
4. De koper is gehouden datgene te doen wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om (een tijdige) aflevering mogelijk te maken. Verkoper mag er van uitgaan dat de producten met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen, en dat koper het product in ontvangst kan nemen op de door verkoper aangeven leverdatum. Indien dit niet mogelijk is en levering hierdoor extra kosten met zich meebrengt, komen deze kosten voor rekening van de koper.
5. De door de verkoper vermelde leverings- en uitvoeringsdatum is slechts indicatief, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een fatale termijn overeengekomen wordt. Bij niet tijdige levering dient de verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de verkoper een nadere termijn van 30 dagen tot aflevering wordt geboden. De verkoper is eerst in verzuim nadat de koper hem in gebreke heeft gesteld.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, ontvangt de koper hier binnen 14 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De verkoper zal zich in dat geval inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Over de vervanging, de (meer)prijs, en de levertijd zal de verkoper de koper informeren. Indien de koper niet instemt met het vervangend product, dan heeft hij het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Indien het onmogelijk is voor verkoper om een vervangend product te leveren, is verkoper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 - Betalingen
1. Alle producten, verpakkingskosten, bezorg- en verzendkosten, en eventuele overige kosten dienen gelijktijdig met het plaatsen van de bestelling betaald te worden. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde (betaal)gegevens die op de overeenkomst betrekking hebben, onverwijld aan de verkoper te melden.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De zakelijke koper is niet bevoegd om uit welke hoofde dan ook om betaling van de koopprijs of enige andere verplichting op te schorten dan wel over te gaan tot verrekening.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
1. Het eigendom van de geleverde producten gaat over op de koper indien het verschuldigde bedrag is betaald.
2. Het risico van de geleverde producten gaat over op de koper op het moment van levering.

Artikel 9 - Persoonsgegevens
1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.
2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.
3. Verkoper is als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door verkoper noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.
4. Wanneer verkoper persoonsgegevens verwerkt van de klant geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en overeenkomstig de AVG.
5. Verkoper gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
6. Verkoper treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot persoonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 10 - Herroeping
1. De koper is gerechtigd de overeenkomst eenzijdig, zonder opgave van redenen, en kosteloos te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper.
2. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4. Indien de koper het aankoopbedrag reeds betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product terugbetalen, mits voldaan is aan hetgeen in lid 2 is opgenomen.
5. Het herroepingsrecht van de koper vervalt zodra de originele verpakking is geopend en/of het product reeds gemonteerd en of geïnstalleerd is. In dat geval kan het product naar haar aard en in alle redelijkheid niet meer geretourneerd worden aan de verkoper.
6. Het herroepingsrecht komt de koper niet toe als het product overeenkomstig specificaties van de koper is vervaardigd. In dat geval kan het product naar haar aard en in alle redelijkheid niet meer geretourneerd worden aan de verkoper.
7. Het herroepingsrecht vervalt indien de koper na de levering de verzegeling van de verpakking of van het product heeft verbroken.

Artikel 11 - Overmacht
1. Tekortkomingen van de verkoper in de nakoming van de overeenkomst, die niet te wijten zijn aan zijn schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, kunnen niet aan hem worden toegerekend;
2. Indien door omstandigheden van overmacht (zoals staking, overstroming, brand, oorlog, onlusten, stremmingen in het vervoer, stagnatie of stopzetting of beperking van de levering van energie, acties van vakbonden, vandalisme, ongevallen, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortelijke omstandigheden) de nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid niet gevergd kan worden of vertraagd wordt of onmogelijk is, geeft dit de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte, materiele of immateriële schade van koper en/of derden verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst, dan wel verband houdend met de ondeugdelijkheid van het product en of door de fabrikant aangegeven gebruik en installatie aanwijzingen.
2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte, materiele of immateriële schade van koper en/of derden die ontstaat door onjuiste installatie of montage en of gebruik van het product door de koper.
3. Aansprakelijkheid van de verkoper ten overstaan van de koper, om welke reden dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het aankoopbedrag van het product uit hoofde van de overeenkomst.
4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 vrijwaart koper de verkoper voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook ter zake van vergoeding van schade die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst.

Artikel 13 – Klachtenregeling 
1. Koper is verplicht direct na ontvangst van het product te inspecteren op gebreken. Klachten moeten binnen 14 dagen nadat koper het product heeft ontvangen, schriftelijk en duidelijk geformuleerd worden ingediend op het adres van de verkoper. Na verloop van deze termijn zijn klachten niet meer ontvankelijk en kan koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.
2. Klachten zijn eveneens niet ontvankelijk indien de tekst onleesbaar is of zodanig is opgesteld dat niet duidelijk is wat de klacht precies is.
3. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Garantie en conformiteit
1. De garantie met betrekking tot de door verkoper geleverde producten beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie. Koper heeft jegens verkoper alleen recht op garantie indien en voor zover door de fabrikant nog garantie wordt verstrekt.
2. De koper heeft geen recht op garantie indien hij zelf wijzigingen en of reparaties aan het geleverde product heeft verricht of heeft laten verrichten, of bij beschadigingen ten gevolge van nalatig onderhoud of die niet het gevolg zijn van normaal gebruik.
3. De koper heeft eveneens geen recht op garantie als de klacht/gebrek voortvloeit of verband houdt met normale slijtage een onjuiste montage en of installatie van het product.
4. Verkoper staat er voor in dat de producten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig (bruikbaar) zijn , mits de producten door de koper op de juiste en goede wijze zijn gemonteerd en geïnstalleerd.
5. Bij maatwerk staat koper in voor opgegeven maten en aanwijzingen.
6. Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen de voorrij- en/of verzendkosten, herstelkosten en of vervangingskosten, voor rekening van verkoper.
7. Bij een ongegronde klacht komen de gemaakte kosten, waaronder de eventuele voorrij- en verzendkosten, arbeidskosten, materiaalkosten, buitengerechtelijke (juridische) kosten voor rekening van de koper. Het minimale bedrag dat koper verschuldigd is aan kosten bedraagt € 150,-.

Artikel 15 - Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen de verkoper en de koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

De webshop Parkeerapparatuur.nl is een apart onderdeel van de besloten vennootschap BitTuning B.V.. De webshop staat geheel los van de producten en diensten die door BitTuning geleverd en aangeboden worden. BitTuning en Parkeerapparatuur.nl hanteren dan ook ieder hun eigen voorwaarden.